عرضه کننده و تولید کننده ظروف مسی زنجان و چاقوی زنجان ... همچنین این صنعت در دیگر کاربردها در منازل همچونکارد آشپزخانه، قندشکن و مصنوعات تزئینی ساخته می‌شود.