سرویس 3 تایی کارد آشپزخانه قشمی. کارد آشپزخانه قشمی ... کارد آشپزخانه بزرگ قشمی. کارد آشپزخانه راسته ای ... کارد آشپزخانه متوسط قشمی. کارد آشپزخانه راسته ای ...